K518更新内容:(2017-8-7)

1.增加奥迪A3/TT/R8-CDC32XX+24C32钥匙匹配程序